انواع پیچ

Shortcode

محصولPriceAction

مهره شش گوش سایز 4 گالوانیزه – بسته 200 عددی

116,000 ریال

مهره شش گوش سایز 6 گالوانیزه – بسته 100 عددی

135,000 ریال

پیچ سر شش گوش 10*3 ومهره 10 – بسته 50 عددی

433,000 ریال

پیچ سرمته واشردار 38×4/2 بسته 500 عددی

1,507,000 ریال

پیچ فیکس بلند بسته 10 عددی

120,000 ریال

پیچ فیکس کوتاه بسته 10 عددی

110,000 ریال

پیچ کناف سایز 3.5 در 25 بسته 1000 عددی

1,784,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 100*4.8 بسته 200 عددی

1,169,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 70 بسته 500 عددی

1,505,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 80 بسته 350 عددی

1,076,000 ریال

قلاب و رولپلاک 4 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ سرمته سر تخت 3.9در19 (2سانت) بسته 1000 عددی نویان پارس

1,353,000 ریال

واشر ضخیم (8 پشت 18) – 500 عددی

584,000 ریال

واشر ضخیم (10 پشت 21) – 400 عددی

720,000 ریال

واشر 26 بسته 250 عددی

707,000 ریال

واشر ضخیم (14 پشت 30) – 300 عددی

1,086,000 ریال

واشرنازک (5 پشت 14)- بسته 1000 عددی

492,000 ریال

واشرنازک (6 پشت 16)-بسته 1000 عددی

554,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 16 بسته 1500 عددی

909,000 ریال

پیچ MDF سایز 16 بسته 50 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 20 بسته 1000 عددی

802,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 20 آبکاری بسته 1000 عددی

840,000 ریال

پیچ MDF سایز 20 بسته 30 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 25 بسته 1000 عددی

1,023,000 ریال

پیچ MDF سایز 25 بسته 30 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 28 بسته 1000 عددی

1,060,000 ریال

پیچ MDF سایز 30 بسته 1000 عددی

1,085,000 ریال

پیچ MDF سایز 30 بسته 25 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF سایز 40 بسته 20 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 40 بسته 500 عددی

795,000 ریال

پیچ MDF سایز 50 بسته 20 عددی

47,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 50 بسته 400 عددی

752,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 60 بسته 300 عددی

694,000 ریال

پیچ MDF نویان پارس سایز 70 بسته 250 عددی

ریال

پیچ بکسی 6 سانت – بسته 100 عددی

1,660,000 ریال

پیچ بکسی 6 سانت – بسته 30 عددی

480,000 ریال

مجموعه پک های هایپر مارکتی به همراه استند رایگان

ریال

رولپلاک سایز 3 بسته 80 عددی پدیده

28,000 ریال

رولپلاک سایز 4 بسته 80 عددی پدیده

43,000 ریال

رولپلاک سایز 5 بسته 80 عددی پدیده

49,000 ریال

رولپلاک سایز 6 بسته 40 عددی پدیده

43,000 ریال

رولپلاک سایز 7 بسته 40 عددی پدیده

49,000 ریال

پیچ سرمته واشردار 3.9 در19 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته واشردار 19×4/2 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته واشردار 13×4/2 بسته 1000 عددی نویان پارس

1,476,000 ریال

پیچ سرمته سرتخت 25×3/9 بسته 1000 عددی نویان پارس

ریال

پیچ سرمته سر تخت سایز 16 ×3/9 بسته 1500 عددی نویان پارس

ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 4 بسته 15 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب چهارسو و رولپلاک سایز 4 بسته 70 عددی نویان پارس

120,000 ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 5 بسته 10 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب دوسو و رولپلاک سایز 5 بسته 60 عددی نویان پارس

123,000 ریال

پیچ چوب دوسو و رولپلاک سایز 6 بسته 80 عددی نویان پارس

230,000 ریال

پیچ چوب و رولپلاک سایز 6 بسته 8 عددی نویان پارس

47,000 ریال

پیچ چوب سایز 4 در 14 (8 سانت) دو سو بسته 144 عددی نویان پارس

910,000 ریال

پیچ چوب سایز 1.4 در 7 دوسو (3سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

146,000 ریال

پیچ چوب سایز 1.5 در 8 دوسو (4سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

182,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2.5 در 10(6 سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

341,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2.5 در 12 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

437,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2 در 10 (5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

291,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 2 در 8 (5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

232,000 ریال

پیچ چوب 2 سو سایز 3 در 12 (7سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

519,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 3 در 12(7سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

564,000 ریال

پیچ چوب 4 سو سایز 1.5 در 8 (4سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

200,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2.5 در 10 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

377,000 ریال

پیچ چوب 4 سو سایز 2.5 در 12 (6سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

477,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2 در 10 (5 سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

319,000 ریال

پیچ چوب چهارسو سایز 2 در 8(5سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

273,000 ریال

پیچ چوب 4 سو 1.4 در 7 (3سانت) بسته 144 عددی نویان پارس

164,000 ریال